CACIB Rotterdam

Andon

25.07.2015

V1

Jugendklasse, Richter: Mr. Gordon Haran (GB)

26.07.2015

V2

Jugendklasse, Richter: Dhr Attila Czegledi (HU)

Dutch

25.07.2015

V1, bester Gebrauchshund

Gebrauchshundeklasse, Richter: Mr. Gordon Haran (GB)

26.07.2015

V1, bester Gebrauchshund

Gebrauchshundeklasse, Richter: Dhr Attila Czegledi (HU)